1. Postanowienia ogólne

1.1  Rękojmia to odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne lub prawne towaru. Warunki rękojmi określają przepisy kodeksu cywilnego.  A to oznacza, że sprzedający nie może dobrowolnie zmieniać zasad dotyczących rękojmi. W przypadku ujawnienia wady fizycznej towaru klient może żądać (na podstawie paragonu, faktury lub umowy) wymiany towaru na nowy, rabatu lub zwrotu gotówki, bezpłatnego naprawienia towaru. Termin dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi ustawowo wynosi 2 lata.

1.2  Gwarancja to zapewnienie producenta o wysokiej jakości swojego produktu. I co istotne, niezależnie od tego, czy jest on sprzedawcą tego produktu, na który udziela gwarancji. Producent udziela gwarancji dobrowolnie,  co oznacza, że samodzielnie ustala zakres uprawnień konsumenta i swojej odpowiedzialności. Gwarancja na udzielony produkt nie ogranicza praw konsumenta do dochodzenia  roszczeń z tytuły rękojmi za wady fizyczne rzeczy. Termin gwarancji określa producent.

1.3  Przepisy Kodeksu Cywilnego (m. in. art. 385, 556 – 576}  regulują zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta.

1.4  Klient naszego sklepu może występować w roli Konsumenta (art. 22 Kodeksu Cywilnego) lub Przedsiębiorcy (art. 43 Kodeksu Cywilnego).

 

2. Reklamacja Produktu

2.1  Wada fizyczna Produktu

Art. 556 k.c. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

Art. 556[1] k.c. .
§ 1. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
2) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
4) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

 • 3. Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy

2.2  Wada prawna Produktu

Art. 556[3] k.c..
Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa.

2.3  Najważniejsze prawa przysługujące kupującemu

Art. 560.
§ 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
§ 2. Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
§ 3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
§ 4. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

Art. 561.
§ 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
§ 2. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla kupującego.
§ 3. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest Przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.

Art. 561[1]
§ 1.Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, kupujący może żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez sprzedawcę kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy.
§ 2. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.

2.4 Prawa przysługujące kupującemu jako Przedsiębiorcy.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
Dotyczy to:
1. spółek osobowych – jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjne
2. spółek kapitałowych – z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej

Obecnie obowiązuje nowy przepis Kodeksu cywilnego, tj. art. 385[5]. Zgodnie z nim osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, jeżeli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, jest traktowana jak Konsument.

Art. 385[5] .
Przepisy dotyczące konsumenta, zawarte w art. 385[1]–385[3] , stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Oznacza to, że zakup towaru lub usługi nie może dotyczyć przedmiotu działalności gospodarczej przedsiębiorcy-kupującego udostępnionej na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (chodzi w szczególności o PKD przedsiębiorcy).

2.5 Reklamacja.

2.5.1  Reklamację można złożyć w dowolnej formie a najlepiej w formie elektronicznej za
          pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@cambia.com.pl.

2.5.2  W przesłanym opisie reklamacji należy podać:

- rodzaju i daty wystąpienia wady dotyczącej przedmiotu reklamacji oraz dane
  kontaktowe składającego reklamację,

- w sytuacji wystąpienia wady Konsument może złożyć do Sprzedawcy reklamację
  z  tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:

 • wymiany towaru na nowy;
 • naprawy towaru;
 • obniżenia ceny;
 • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

2.5.3 Jeżeli żądanie złożone przez konsumenta przy reklamacji dotyczy:

 • naprawy towaru,
 • wymiany towaru na nowy,
 • obniżenia ceny towaru,

to na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

2.5.4  Konsument składający reklamację powinien na koszt sprzedawcy dostarczyć wadliwą rzecz do miejsca wskazanego w Umowie. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie do Sprzedawcy będzie nadmierne utrudnione, Konsument musi udostępnić mu towar w miejscu, w którym się znajduje.

Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. Jeżeli koszt demontażu i ponownego montażu przewyższa cenę kupionego towaru, to Konsument jest zobowiązany ponieść koszty przewyższające wartość zakupionego towaru lub ma prawo żądać od sprzedawcy pokrycia kosztów montażu i ponownego zamontowania – do wysokości ceny kupionego towaru.

2.6 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji.
2.6.1 Informacje dotyczące możliwości rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:
https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
2.6.2 Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
2.6.3    Konsument może skorzystać z innych form dochodzenia roszczeń:

 • złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego
 • złożyć wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
 • zwrócić się o pomoc do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej np.: Federacji Konsumentów, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich).
 • Platforma ODR. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług
  - Istnieje możliwość rozstrzygania sporów na szczeblu unijnym:
    http://ec.europa.eu/consumers/odr.
  - lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
    https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).